สาส์นจากผู้อำนวยการ

สาส์นจากผู้อำนวยการ

       ดิฉันขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ website ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสื่อกลาง นอกเหนือจาก Facebook ของสำนักฯ ในการสื่อสารข้อมูล ข่าวสารและเรื่องราวต่างๆ จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสู่สาธารณชน
       สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ได้รับมอบหมายให้ส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา ๘  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓ มึความว่า เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชาติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงเป็นหน่วยงานสำคัญที่ช่วยให้มหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ตามภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างคุณภาพทางจิตใจให้รู้จักคุณธรรมจริยธรรมและเกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานและนำมาสืบสานเพื่อพัฒนาต่อไป และมีปรัชญาในการดำเนินงาน คือ สืบสานวัฒนธรรม นำภูมิปัญญาสู่สากล โดยการทำงานอย่างต่อเนื่องและเชื่อมต่อ อย่างเฉียบคม สร้างและนำเสนอผลงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ภายในปี ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จะเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน พัฒนา เพิ่มคุณค่าของศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนและเผยแพร่สู่สากล       
       ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาและความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชนในฐานะเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน พัฒนา เพิ่มคุณค่าของศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนและเผยแพร่สู่สากลต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญณภัทร นิธิศวราภากุล
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม