ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖

สรุปเล่มโครงการกิจกรรมของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๖

ผลงานโน๊ตเพลงไทยตามเกณฑ์มาตรฐาน ของทบวงมหาวิทยาลัย

  • ผลงานโน๊ตเพลงไทย ทำนองหลักเครื่องดนตรีไทยฆ้องวงใหญ่ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ของทบวงมหาวิทยาลัย
  • หนังสือรับรองผู้ทรงคุณวุฒิ

รูปภาพกิจกรรม ประจำปี ๒๕๕๖ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้  คลิ้กที่นี้  part1