ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕

เอกสารประกอบตัวชี้วัดงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕

๑ มิ.ย. ๒๕๕๕ - ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๕

องค์ประกอบที่ ๑