โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกด้านมารยาทไทย และการสื่อสารเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักศึกษา

Gallery:
_DSC0530
_DSC0533
_DSC0542
_DSC0556
_DSC0560
_DSC0567
_DSC0570
_DSC0573
_DSC0584
_DSC0598
_DSC0604
_DSC0606
_DSC0629

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา คณะทุกคณะ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกด้านมารยาทไทย และการสื่อสารเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์พะเยาว์ พัฒนพงศ์ เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมารยาทไทยให้กับนักศึกษา เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงที่มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาในครั้งนี้ครับ