บรรเลงตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย "ฆ้องวงใหญ่-ระนาดเอก-ขับร้องเพลงไทย"

โครงการสาธิตการบรรเลงตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย "ฆ้องวงใหญ่-ระนาดเอก-ขับร้องเพลงไทย" และโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและการสาธิตให้ความรู้ "การทำเครื่องเป่าไทย" ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓มี.ค.๕๘ ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม