พิธีมอบโล่รางวัลเพชรพระนครครั้งที่ ๓ และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรม

Gallery:
C97A7334
C97A7340
C97A7355
C97A7370
C97A7377
C97A7380
C97A7386
C97A7387
C97A7410
C97A7425
C97A7493
C97A7499
C97A7514
C97A7527
C97A7543
C97A7560
C97A7573
C97A7591
C97A7612
C97A7622
C97A7640
C97A7660
C97A7669
C97A7678
C97A7695
C97A7696
C97A7707
C97A7716
C97A7762
C97A7777
C97A7780
C97A7791
C97A7800
C97A7809
C97A7813
C97A7823
C97A7840
C97A7846
C97A7854
C97A7859
C97A7872
C97A7882

          มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศ รางวัล เพชรพระนคร ครั้งที่๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นการสืบสาน ส่งเสริม อนุรักษ์ ยกย่องและเชิดชู ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นผู้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร