พิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นแห่งชาติราชภัฏพระนคร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

Gallery:
C97A2445
C97A2446
C97A2461
C97A2464
C97A2473
C97A2476
C97A2484
C97A2487
C97A2494
C97A2514
C97A2519
C97A2524
C97A2526
C97A2530
C97A2531
C97A2540
C97A2541
C97A2545
C97A2548
C97A2557
C97A2564
C97A2574
C97A2577
C97A2590
C97A2596
C97A2597
C97A2634
C97A2635
C97A2640
C97A2643
C97A2647
C97A2650
C97A2655
C97A2664
C97A2667
C97A2669
C97A2674
C97A2677
C97A2708
C97A2711
C97A2712
C97A2714
C97A2717
C97A2719
C97A2721
C97A2723
C97A2726
C97A2727
C97A2729
C97A2732
C97A2733
C97A2738
C97A2742
C97A2745
C97A2749
C97A2755
C97A2762
C97A2763
C97A2766
C97A2769
C97A2770
C97A2772
C97A2775
C97A2777
C97A2779
C97A2780
C97A2782
C97A2785
C97A2787
C97A2790
C97A2791
C97A2794
C97A2795
C97A2797
C97A2800
C97A2802
C97A2803
C97A2806
C97A2807
C97A2810
C97A2812
C97A2815
C97A2818
C97A2820
C97A2821
C97A2823
C97A2825
C97A2828
C97A2830
C97A2833
C97A2836
C97A2839
C97A2841
C97A2842
C97A2845
C97A2847
C97A2849
C97A2853
C97A2855
C97A2861
C97A2862
C97A2866
C97A2869
C97A2870
C97A2873
C97A2875
C97A2899
C97A2905
C97A2916
C97A2921
C97A2938
C97A2945
C97A2957
C97A2965
C97A2973
C97A2980
C97A3018
C97A3028
C97A3029
C97A3032
C97A3034
C97A3042
C97A3046
C97A3065
C97A3070
C97A3072
C97A3077
C97A3082
C97A3121
C97A3128
C97A3129
C97A3160
C97A3165
C97A3168
C97A3175
C97A3200
C97A3205
C97A3208
C97A3215
C97A3228
C97A3231
C97A3234
C97A3237
C97A3239
C97A3240
C97A3253
C97A3262
C97A3270
C97A3277
C97A3295
C97A3304
C97A3310
C97A3312
C97A3315
C97A3366
C97A3374
C97A3395

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นแห่งชาติราชภัฏพระนคร ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.หม่อมเจ้าหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ เสด็จเป็นองค์ประธาน ประทานเกียรติบัตรแม่ดีเด่นแห่งชาติราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๕๓ ท่าน ขอกราบขอบพระทัยฝ่าพระบาทเป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติเสด็จเป็นองค์ประธานประทานเกียรติบัตรแม่ดีเด่นแห่งชาติราชภัฏพระนคร  เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร