กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔

Gallery:
C97A4797
C97A4804
C97A4810
C97A4822
C97A4827
C97A4845
C97A4847
C97A4854
C97A4856
C97A4859
C97A4862
C97A4873
C97A4882
C97A4885
C97A4887
C97A4892
C97A4894
C97A4898
C97A4901
C97A4903
C97A4908
C97A4913
C97A4916
C97A4921
C97A4925
C97A4929
C97A4930
C97A4939
C97A4944
C97A4950
C97A4952
C97A4953
C97A4955
C97A4963
C97A4964
C97A4966
C97A4967
C97A4970
C97A4971
C97A4975
C97A4976
C97A4979
C97A4983
C97A4985
C97A4986
C97A4988
C97A4991
C97A4992
C97A5000
C97A5001
C97A5003
C97A5009
C97A5010
C97A5014
C97A5017
C97A5018
C97A5020
C97A5021
C97A5026
C97A5029
C97A5040
C97A5044
C97A5050
C97A5055
C97A5059
C97A5063
C97A5064
C97A5066
C97A5067
C97A5069
C97A5071
C97A5075
C97A5078
C97A5080
C97A5081
C97A5084
C97A5085
C97A5087
C97A5089
C97A5093
C97A5095
C97A5098
C97A5100
C97A5102
C97A5104
C97A5105
C97A5107
C97A5109
C97A5111
C97A5114
C97A5115
C97A5118
C97A5120
C97A5122
C97A5128
C97A5129
C97A5135
C97A5138
C97A5140
C97A5143
C97A5144
C97A5145
C97A5147
C97A5148
C97A5149
C97A5155
C97A5156
C97A5160
C97A5161
C97A5163
C97A5166
C97A5170
C97A5176
C97A5179
C97A5180
C97A5181
C97A5184
C97A5186
C97A5187
C97A5189
C97A5191
C97A5193
C97A5194
C97A5198
C97A5203
C97A5207
C97A5208
C97A5210
C97A5212
C97A5213
C97A5215
C97A5217
C97A5220
C97A5223
C97A5229
C97A5235
C97A5236
C97A5240
C97A5244
C97A5247
C97A5255
C97A5276
C97A5278
C97A5286
C97A5288
C97A5293
C97A5297

       มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา คณะทุกคณะ และศูนย์วัฒนธรรมพระนคร จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ภายใต้ชื่องาน "สงกรานต์ร่วมสมัย วิถีไทยพระนคร" เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานในพิธี และนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ อาคารเรือนไทยพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่มาร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณตลาดยิ่งเจริญ ชมรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมผู้สูงอายุ และชมรมสตรีอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนับอาหารและน้ำดื่มให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ครับ