ประวัติผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ผศ.ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดร.พรชัย ตามถิ่นไทย

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดร.ประยูร ป้อมสุวรรณ

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดร.กัญณภัทร นิธิศวราภากุล