ประวัติผู้บริหาร

 

 

     ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รศ.ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ

 

 

 

 

     รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดร.พรชัย ตามถิ่นไทย

 

 

 

 

     รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.ประยูร ป้อมสุวรรณ

 

 

 

 

      รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.กัญณภัทร นิธิศวราภากุล