บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ปี 2564

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ปี 2563

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ปี 2562

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ปี 2560

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ปี 2558

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ปี 2557

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ปี 2556

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ปี 2555

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ปี 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ปี 2564

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ปี 2563

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ปี 2562

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ปี 2560

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ปี 2558

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ปี 2557

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ปี 2556

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ปี 2555

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ปี 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) นักวิชาการศึกษา

 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) นักวิชาการการเงินและบัญชี

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญณภัทร นิธิศวราภากุล (ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม)

ประวัติผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ คลิ๊กที่นี่

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวัฒน์ หลาวทอง (รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม)

ประวัติรองผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ คลิ๊กที่นี่

   
 

ดร.พรชัย ตามถิ่นไท (รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม)

ประวัติรองผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ คลิ๊กที่นี่

   
   

อาจารย์พิณทิพย์ ขาวปลื้ม (รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม)

ประวัติรองผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ คลิ๊กที่นี่

   

 

นางสาวพรรณศิธร สอนอิ่มสาตร์ (หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ)