บุคลากร

ฝ่ายบริหาร  

 

นางสุนิภา เสือเปรียว (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

   

 

นางสาวสลิลา ศรีสลวย (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

   

 

นางสาวขวัญใจ อรัญญกานนท์ (นักวิชาการการเงินและบัญชี)

   

 

นางสาวสุชาวดี ภูมิชูชิต (เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร)

   
 ฝ่ายเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  

 

นางสาววรุณยุพา ศรีรักษา (นักวิชาการการศึกษา)

   

 

นายนริทธิก์ จันทร์ทอง (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

   

 

นายพันธกานต์ แสงอ่อน (นักวิชาการการศึกษา)

   
 ฝ่ายข้อมูล วิจัยและนวัตกรรม  
 

 

นางสาวราตรี ศรีโรจน์ (นักวิชาการการศึกษา)

   
 

 

นางฐิติรัตน์ อินทร์ปรุง (นักวิชาการการศึกษา)

   

 

นางสาวกาณฑิฐ ศรีสอาด (นักวิชาการการศึกษา)