ประวัติผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญณภัทร นิธิศวราภากุล (ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม)

ประวัติผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ คลิ๊กที่นี่

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชามญชุ์ จำรัสศรี (รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม)

ประวัติรองผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ คลิ๊กที่นี่

   
 

ดร.พรชัย ตามถิ่นไท (รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม)

ประวัติรองผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ คลิ๊กที่นี่

   
   

อาจารย์พิณทิพย์ ขาวปลื้ม (รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม)

ประวัติรองผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ คลิ๊กที่นี่