โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

บทความ
เกี่ยวกับโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เรียบเรียงโดย นางสาวราตรี ศรีโรจน์
ตำแน่ง นักวิชาการศึกษา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ความเป็นมาของโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและคุณธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

          โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2536 โดยใช้ชื่อโครงการพัฒนาจิต จัดที่ ณ อัมพวา จังหวัดสิงห์บุรี จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงมีการเปลี่ยนสถานที่มาวัดชีป่าสิตาราม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และเนื่องจากจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่จากวัดอัมพวัน มาวัดชีป่าสิตาราม จนถึงปัจจุบันและได้เปลี่ยนชื่อว่าโครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้ดำเนินจัดกิจกรรมมาเป็นระยะเวลา ๒๑ ปี เพื่อสามารถฝึกให้นักศึกษาได้ดำรงตนตามพุทธมามะกะในการสืบสานพระพุทธศาสนา ในการสวดมนต์ นั่งสมาธิเจริญวิปัสสนา และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้เพิ่มการฝึกความมีระเบียบวินัย โดยหน่วยศูนย์สงครามพิเศษลพบุรี และกิจกรรมการศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรคเอดส์ที่วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อให้ได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคและสามารถดูแบตัวเองบนความไม่ประมาณ สำหรับการดำเนินชีวิต การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวใช้ระยะเวลา ๓ คืน ๔ วัน

          โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๑ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องเข้ารับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยจัดให้ครั้งแรก ใช้ระยะเวลา ๔ คืน ๕ วัน ณ สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงได้เปลี่ยนสถานที่มาที่วัดปัญญานันทาราม คลอง ๖ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยใช้ระยะเวลา ๒ คืน ๓ วัน โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ สำหรับการพัฒนาจิตให้กับบุคลากกของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่มีความสนใจในการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิต อันเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข และนอกจากนั้นเป็นโอกาสที่ดีวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดในระหว่างวัน ๒๓-๓๐ ตุลาคมของทุกปี่ โดยใช้หลักสูตรของคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณอำไพ สุจริตกุล เป็นผู้บรรยาย และในโครงการปฏิบัติธรรมนี้เองทางมหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอกด้วยเนื่องจากนักศึกษาทุกคนต้องผ่านหลักสูตรการปฏิบัติธรรมจึงจะสามารถจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกได้ โดยใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ๗ คืน ๘ วัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

         วัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่แท้จริงเน้นบทบาทของการพัฒนาคน โดยการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพด้านคุณธรรม  จริยธรรม เพื่อสร้างสร้างบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ให้ทุกคนทั้งคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาประพฤติตนเป็นคนดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า สร้างคนดี มีปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

           เป้าหมาย เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เป็นแบบอย่างที่ของสังคม อีกทั้งสามารถสืบทอดเจตนารมณ์ตามหลักธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในการวางตน ให้อยู่ได้อย่างสันติสุข ให้เข้าใจวงจรชีวิตว่ามนุษย์เราย่อมเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไปตามกาลเวลา จึงควรประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา ครู อาจารย์ผู้มีพระคุณ

      ประสบการณ์ในฐานะที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลการดำเนินกิจกรรม ทำให้ได้เข้าใจและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ทั้งจากนักศึกษาทุกระดับการศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการ ระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะนักศึกษาใหม่ที่ต้องผ่านหลักสูตรนี้ ทำให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากทุกคนต่างก็มาจากต่างถิ่นต่างวัฒนธรรม แต่เมื่อพอเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ก็จะต้องมีการปรับตัวเข้าหากันโดยผ่านโครงการกิจกรรมอบรมจริยธรรมและคุณธรรมได้รับความซาบซึ้งแห่งการเรียนรู้และทำกิจกรรมด้วยกัน ทั้งระเบียบวินัย การมีมารยาททางวิทยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระวิทยากรได้สอนมารยาทไทย การไหว้ การกราบพระที่ถูกต้อง ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับระดับบัณฑิตศึกษานั้นได้จัดให้นักศึกษาได้พัฒนาจิตโดยพระวิทยากรจากวัดปัญญานันทาราม ที่ได้ปลูกฝังแนวทางในการออกไปดำรงชีวิตในสังคมเพื่อให้สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และในส่วนของนักศึกษาระดับปริญญาเอกหรือระดับดุษฎีบัณฑิต ได้ความรู้จากคณะวิทยากรที่มาฝึกจิตวิปัสสนากัมฐาน ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ประสมผสานการพัฒนาจิตใจ เพื่อให้นักศึกษาทุกระดับการศึกษาเป็นคนที่ครบทุกด้าน ทั้งศีล สมาธิ ปัญญา และเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงตนให้สมกับเป็นคนดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและประเทศชาติต่อไป