ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รศ.ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ

 

 

 

 

     รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดร.พรชัย ตามถิ่นไทย

 

 

 

 

     รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.ประยูร ป้อมสุวรรณ

 

 

 

 

      รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.กัญณภัทร นิธิศวราภากุล

 

 

                Core Values of the Officer of Arts and Culture is to encourage staff and students have realized of the importance of culture and the cooperation with local and international to develop the university, community and local which has been led by the culture with following details :

 

  • C = Creativity
  • U = Unity
  • L = Local and Internationalize
  • T = Teamwork
  • U = Utilize Culture 
  • R = Responsibility
  • E = Excellence