ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕

 

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม ค่าจัดทำเล่มรายงานสรุป ๔ สี และค่าพิมพ์เกียรติบัตรสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดทำ Backdrop ผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างตัดต่อ VDO สรุปกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบรูป ค่าจัดทำสูจิบัตร และค่าจัดทำเล่มสรุปรายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดทำป้ายไวนิล สติกเกอร์เม้าส์โฟมบอร์ด ไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ และกระเป๋าผ้าปัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม และค่าเกียรติบัตรสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม และค่าเกียรติบัตรสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดทำBackdrop และโครงภาพพร้อม Rollup โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดทำเสื้อโปโลผ้า TC ลาคอส ปัก ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์พร้อมผู้ควบคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเอกสารการอบรม และพิมพ์เกียรติบัตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำโต๊ะชงชิม(พลาสติก)พร้อมภาพ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำ Backdrop จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม ค่าจัดทำเล่มรายงานสรุป ๔ สี และค่าพิมพ์เกียรติบัตรสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์พร้อมผู้ควบคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพิมพ์สีทำเล่มโครงการ และทำป้ายโลโก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเครื่องเสียงและอุปกรณ์พร้อมผู้ควบคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง