ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รูปภาพกิจกรรม

ผลงานของนักศึกษา

ประกันคุณภาพ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ค่านิยมในการปฏิบัติงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมคือ Culture โดย หมายถึง ให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคน ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมและร่วมมือกันพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับ นานาชาติโดยใช้วัฒนธรรมเป็นตัวนำให้เกิดประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้.

C = Creativity มีความคิดสร้างสรรค์
U = Unity มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
L = Local and Internationalize ทำงานด้วยความมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชนและสากล
T = Teamwork ทำงานเป็นทีม
U = Utilize Culture ส่งเสริมและปรับใช้วัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม
R = Responsibility มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม
E = Excellence มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศ

Director of Office of Arts & Culture

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ค่านิยมในการปฏิบัติงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมคือ Culture โดย หมายถึง ให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคน ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมและร่วมมือกันพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับ นานาชาติโดยใช้วัฒนธรรมเป็นตัวนำให้เกิดประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้.

C = Creativity มีความคิดสร้างสรรค์
U = Unity มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
L = Local and Internationalize ทำงานด้วยความมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชนและสากล
T = Teamwork ทำงานเป็นทีม
U = Utilize Culture ส่งเสริมและปรับใช้วัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม
R = Responsibility มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม
E = Excellence มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำระบบดิจิตอล

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอจ้างทำหนังสือศิลปะ วัฒนธรรม "แดนดินถิ่นไทย"

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอจ้างทำหนังสือศิลปะ วัฒนธรรม "แดนดินถิ่นไทย"...

วิดิโอแนะนำ

ติดตามเรา