ประเพณี วัฒนธรรม

รวบรวมข้อมูลโดย พรรณศิธร สอนอิ่มสาตร์สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา วันเข้าพรรษา ถือเป็นวันสำคัญทางศาสนาวันหนึ่ง จัดเป็นพิธีกรรมของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาความเป็นมาของการเข้าพรรษาในประเทศอินเดียในสมัยโบราณ เมื่อถึงฤดูฝน น้ำมักท่วม…