ศาสนา

บทความเกี่ยวกับโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรียบเรียงโดย นางสาวราตรี ศรีโรจน์ตำแน่ง นักวิชาการศึกษาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ความเป็นมาของโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและคุณธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เริ่มมาตั้งแต่…
คำแปลโดย ดร.กัญณภัทร นิธิศวราภากุลสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.พระนคร เทศน์มหาชาติ(Thet Maha Chat) การเทศน์มหาชาติ เป็นประเพณีของไทยมาแต่โบราณกาล คือ…
วันเข้าพรรษา หมาย ถึง วันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจำที่ ไม่จาริกไปค้างแรมตามสถานที่ต่างๆ เว้นแต่มีกิจจำเป็น เป็นระยะเวลา ๓ เดือนในฤดูฝน คือตั้งแรม…