โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่๕ "The International Conference on Arts and Culture in Creative Economy" ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มี.ค.๕๘ณ ห้องตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม

Image Gallery

{gallery}437{/gallery}