ค่านิยมในการปฏิบัติงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

คือ Culture โดย หมายถึง ให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคน ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมและร่วมมือกันพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับ นานาชาติโดยใช้วัฒนธรรมเป็นตัวนำให้เกิดประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้.
  • C = Creativity มีความคิดสร้างสรรค์
  • U = Unity มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
  • L = Local and Internationalize ทำงานด้วยความมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชนและสากล
  • T = Teamwork ทำงานเป็นทีม
  • U = Utilize Culture ส่งเสริมและปรับใช้วัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม
  • R = Responsibility มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม
  • E = Excellence มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศ

Knowledge Management

ศิลปะ

วัฒนธรรมอาเซียน