เมื่อวันที่๑๔-๒๔ก.พ.๕๘ คณะนักแสดงจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.พระนคร ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้เข้าร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมและศิลปะนานาชาติ ครั้งที่๓ ณ จังหวัดอัสวาน สาธารณรัฐอียิปต์