ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕

เอกสารประกอบตัวชี้วัดงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕

๑ มิ.ย. ๒๕๕๕ - ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๕

องค์ประกอบที่ ๑

โครงการจัดทำซีดีเพลงไทยเฉลิมพระเกียรติ ชุดใต้ร่มพระบารมี เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ชุดใต้ร่มพระบารมี

โครงการจัดทำซีดีการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย เพื่อเผยแพร่เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา