การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย - เกาหลีสัมพันธ์ โดย คณาจารย์ และนักศึกษาจาก DIMA Korean Cultures, มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มรภ.พระนคร เมื่อวันที่ ๙ ม.ค.๕๘ ณ หอประชุมภัทรมหาราช

คณะนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ นำโดยเรืออากาศเอกหญิงกรรณิกา วิชัยเนตร และอาจารย์ดำรงเกียรติ นกสกุล นำคณะนักเรียนศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม และร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตรในตอนเช้า เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค.๕๗ ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม