สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สวนสุนันทา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรทางวัฒนธรรม ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.พระนคร เมื่อวันที่๑๙ ธ.ค. ๕๗ ณ มรภ.พระนคร