ดร.ถนอม อินทรกำเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รับมอบเครื่องดนตรี กู่เจิง จำนวน๘ตัว จากสมาคมส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมไทย - จีน เผื่อกระชับความสัมพันธ์ “๔๐ปี สายสัมพันธ์ ๒ แผ่นดินไทย-จีน ใต้ร่มพระบารมี” ในวันที่ ๑๓ ก.พ. ๕๘ ณ ห้องประชุมสภา

โครงการอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ - การบริหารงาน และการประกันคุณภาพการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ เดอะวินเทจ โฮเต็ล เขาใหญ่

การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย - เกาหลีสัมพันธ์ โดย คณาจารย์ และนักศึกษาจาก DIMA Korean Cultures, มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มรภ.พระนคร เมื่อวันที่ ๙ ม.ค.๕๘ ณ หอประชุมภัทรมหาราช

คณะนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ นำโดยเรืออากาศเอกหญิงกรรณิกา วิชัยเนตร และอาจารย์ดำรงเกียรติ นกสกุล นำคณะนักเรียนศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม และร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตรในตอนเช้า เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค.๕๗ ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม