กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา ๒ เม.ย. ๕๘

การประกวดวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ (เพลงไส้พระจันทร์ เถา) ระดับอุดมศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๕๘

เมื่อวันที่๑๔-๒๔ก.พ.๕๘ คณะนักแสดงจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.พระนคร ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้เข้าร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมและศิลปะนานาชาติ ครั้งที่๓ ณ จังหวัดอัสวาน สาธารณรัฐอียิปต์

คณะกรรมการเครือข่ายวัฒนธรรม ๑๑ สถาบัน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๕ The International Conference of Arts&Cultures in Creative Economy วันที่ ๑๙ ก.พ.๕๘ ณ ห้องประชุมกิจรัตน์ภร ๑ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม

กิจกรรม China-Thailand International Youth Arts Festival 2015 “๔๐ ปี สายสัมพันธ์ ๒ แผ่นดินไทย-จีน ใต้ร่มพระบารมี” เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๗ ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ เอ็มซีซี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซนทรัลแจ้งวัฒนะ