โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่๕ "The International Conference on Arts and Culture in Creative Economy" ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มี.ค.๕๘ณ ห้องตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม

โครงการสาธิตการบรรเลงตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย "ฆ้องวงใหญ่-ระนาดเอก-ขับร้องเพลงไทย" และโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและการสาธิตให้ความรู้ "การทำเครื่องเป่าไทย" ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓มี.ค.๕๘ ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม

กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา ๒ เม.ย. ๕๘

การประกวดวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ (เพลงไส้พระจันทร์ เถา) ระดับอุดมศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๕๘