คู่มือและเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม "เพชรพระนคร" ประจำปี๒๕๖๒

คู่มือและเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม "เพชรพระนคร" ประจำปี๒๕๖๒

สามารถดาวน์โหลดคู่มือและเกณฑ์การคัดเลือกได้ที่ลิงค์นี้ https://drive.google.com/open?id=1F6N3rvPuRHQrWcKINw6YqHEg1CDtIfZj

หรือสแกน QR Code คู่มือและเกณฑ์การคัดเลือกได้ที่นี้