คณะนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ นำโดยเรืออากาศเอกหญิงกรรณิกา วิชัยเนตร และอาจารย์ดำรงเกียรติ นกสกุล นำคณะนักเรียนศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม และร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตรในตอนเช้า เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค.๕๗ ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม