คณะกรรมการเครือข่ายวัฒนธรรม ๑๑ สถาบัน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๕ The International Conference of Arts&Cultures in Creative Economy วันที่ ๑๙ ก.พ.๕๘ ณ ห้องประชุมกิจรัตน์ภร ๑ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม

กิจกรรม China-Thailand International Youth Arts Festival 2015 “๔๐ ปี สายสัมพันธ์ ๒ แผ่นดินไทย-จีน ใต้ร่มพระบารมี” เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๗ ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ เอ็มซีซี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซนทรัลแจ้งวัฒนะ

ดร.ถนอม อินทรกำเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รับมอบเครื่องดนตรี กู่เจิง จำนวน๘ตัว จากสมาคมส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมไทย - จีน เผื่อกระชับความสัมพันธ์ “๔๐ปี สายสัมพันธ์ ๒ แผ่นดินไทย-จีน ใต้ร่มพระบารมี” ในวันที่ ๑๓ ก.พ. ๕๘ ณ ห้องประชุมสภา

โครงการอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ - การบริหารงาน และการประกันคุณภาพการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ เดอะวินเทจ โฮเต็ล เขาใหญ่

การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย - เกาหลีสัมพันธ์ โดย คณาจารย์ และนักศึกษาจาก DIMA Korean Cultures, มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มรภ.พระนคร เมื่อวันที่ ๙ ม.ค.๕๘ ณ หอประชุมภัทรมหาราช