ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๕

คณะกรรมการเครือข่ายวัฒนธรรม ๑๑ สถาบัน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๕ The International Conference of Arts&Cultures in Creative Economy วันที่ ๑๙ ก.พ.๕๘ ณ ห้องประชุมกิจรัตน์ภร ๑ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม