โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ International Conference of Arts and Culture on Creative Economy ครั้งที่๔ ระหว่างวันที่ ๑-๒ มิ.ย.๕๗ ณ มรภ.รำไพพรรณี