๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

Gallery:
C97A2477
C97A2479
C97A2484
C97A2493
C97A2498
C97A2500
C97A2503
C97A2509
C97A2510
C97A2517
C97A2520
C97A2522
C97A2528
C97A2536
C97A2538
C97A2544
C97A2553
C97A2556
C97A2559
C97A2566
C97A2572
C97A2575
C97A2579
C97A2589
C97A2590
C97A2592
C97A2599
C97A2601
C97A2603
C97A2604
C97A2606
C97A2608
C97A2611
C97A2614
C97A2620
C97A2623
C97A2627
C97A2630
C97A2631
C97A2635
C97A2637
C97A2640
C97A2641
C97A2643
C97A2648
C97A2649
C97A2652
C97A2659
C97A2665
C97A2666
C97A2668
C97A2671
C97A2673
C97A2676
C97A2678
C97A2680
C97A2682
C97A2685
C97A2687
C97A2688
C97A2690
C97A2692
C97A2694
C97A2703
C97A2706
C97A2710
C97A2713
C97A2716
C97A2718
C97A2719
C97A2721
C97A2722
C97A2724
C97A2727
C97A2729
C97A2732
C97A2733
C97A2735
C97A2737
C97A2739
C97A2743
C97A2744
C97A2746
C97A2749
C97A2755
C97A2756
C97A2758
C97A2760
C97A2762
C97A2764
C97A2765
C97A2768
C97A2770
C97A2772
C97A2775
C97A2781
C97A2782
C97A2788
C97A2790
C97A2793
C97A2795
C97A2797
C97A2799
C97A2802
C97A2804
C97A2807
C97A2808
C97A2813
C97A2814
C97A2818
C97A2821
C97A2824
C97A2827
C97A2830
C97A2834
C97A2837
C97A2839
C97A2842
C97A2844
C97A2845
C97A2847
C97A2849
C97A2851
C97A2854
C97A2857
C97A2858
C97A2863
C97A2865
C97A2887
C97A2891
C97A2904
C97A2907
C97A2908
C97A2911
C97A2917
C97A2925
C97A2934
C97A2973
C97A2999
C97A3003
C97A3008
C97A3009
C97A3013
C97A3015
C97A3016
C97A3021
C97A3023
C97A3025
C97A3028
C97A3029
C97A3033
C97A3038
C97A3041
C97A3046
C97A3050
C97A3081
C97A3086
C97A3090
C97A3095
C97A3096
C97A3099
C97A3102
C97A3108
C97A3113
C97A3118
C97A3120
C97A3132
C97A3133
C97A3136
C97A3138
C97A3140
C97A3145
C97A3148
C97A3150
C97A3158
C97A3161
C97A3176
C97A3180
C97A3181
C97A3183
C97A3185
C97A3188
C97A3190
C97A3198
C97A3204
C97A3212
C97A3215
C97A3280
C97A3289
C97A3292
C97A3302
C97A3303
C97A3304
C97A3316
C97A3319
C97A3322
C97A3324
C97A3326
C97A3328
C97A3331
C97A3333
C97A3334
C97A3337
C97A3338
C97A3341
C97A3342
C97A3344
C97A3346
C97A3349
C97A3350
C97A3353
C97A3355
C97A3358
C97A3361
C97A3365
C97A3367
C97A3368
C97A3371
C97A3372
C97A3374
C97A3377
C97A3378
C97A3380
C97A3383
C97A3384
C97A3388
C97A3390
C97A3398
C97A3402
C97A3404
C97A3408
C97A3411
C97A3413
C97A3414
C97A3417
C97A3419
C97A3421
C97A3423
C97A3425
C97A3427
C97A3429
C97A3431
C97A3433
C97A3435
C97A3437
C97A3439
C97A3441
C97A3443
C97A3445
C97A3447
C97A3449
C97A3452
C97A3454
C97A3456
C97A3458
C97A3460
C97A3462
C97A3464
C97A3466
C97A3469
C97A3471
C97A3474
C97A3476
C97A3477
C97A3480
C97A3482
C97A3484
C97A3485
C97A3488
C97A3492
C97A3493
C97A3496
C97A3498
C97A3500
C97A3502
C97A3510
C97A3516
C97A3518
C97A3525
C97A3529
C97A3535
C97A3545
C97A3563
C97A3571
C97A3573
C97A3579
C97A3580
C97A3583
C97A3586
C97A3587
C97A3590
C97A3593
C97A3600
C97A3604
C97A3605
C97A3610
C97A3612
C97A3616
C97A3622
C97A3638
C97A3644
C97A3667
C97A3673
C97A3674
C97A3676
C97A3679
C97A3685
C97A3688
C97A3694
C97A3707
C97A3711
C97A3721
C97A3723
C97A3726
C97A3728
C97A3730
C97A3731
C97A3734
C97A3737
C97A3741
C97A3743
C97A3752
C97A3753
C97A3762
C97A3769
C97A3777
C97A3783
C97A3790
C97A3793
C97A3795
C97A3798
C97A3808
C97A3818
C97A3821
C97A3830
C97A3866
C97A3886
C97A3888
C97A3891

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานต่อประเทศไทยและชาวไทยเสมอมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงจัดงานวันพ่อแห่งชาติ และมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่นแห่งชาติราชภัฏพระนคร จำนวน ๑๐๘ ราย ผู้ซึ่งมีพระคุณและบทบาทอย่างสำคัญต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพ เทิดทูน และตอบแทนบุญคุณ ด้วยความกตัญญูกตเวที ซึ่งเป็นคุณธรรมของคนดี ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายเวียง วรเชษฐ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานผู้มอบรางวัลพ่อดีเด่นแห่งชาติราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร #วันพ่อแห่งชาติ #พ่อดีเด่นแห่งชาติราชภัฏพระนคร #สำนักศิลปะและวัฒนธรรม #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร