โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครก่อตั้งมาครบ ๑๒๗ ปี

Gallery:
C97A0019
C97A0023
C97A0026
C97A0033
C97A0035
C97A0037
C97A0050
C97A0054
C97A0056
C97A0058
C97A0060
C97A0068
C97A0069
C97A0075
C97A0082
C97A0088
C97A0102
C97A0106
C97A0107
C97A0134
C97A0139
C97A0151
C97A0154
C97A0161
C97A0173
C97A0182
C97A0184
C97A0186
C97A0189
C97A0194
C97A0196
C97A0206
C97A0217
C97A0225
C97A0235
C97A0246
C97A0251
C97A0254
C97A0275
C97A0278
C97A0279
C97A0280
C97A0281
C97A0294
C97A0295
C97A0300
C97A0308
C97A0313
C97A0321
C97A0328
C97A0354
C97A0359
C97A0377
C97A0411
C97A0419
C97A0425
C97A0454
C97A0463
C97A0487
C97A0492
C97A0499
C97A0502
C97A0512
C97A0521
C97A0527
C97A0535
C97A0540
C97A0543
C97A0548
C97A0552
C97A0558
C97A0562
C97A0581
C97A0625
C97A0635
C97A0642
C97A0661
C97A0682
C97A0688
C97A0692
C97A0696
C97A0697
C97A9548
C97A9555
C97A9567
C97A9573
C97A9582
C97A9601
C97A9605
C97A9610
C97A9614
C97A9622
C97A9640
C97A9645
C97A9646
C97A9649
C97A9651
C97A9652
C97A9656
C97A9658
C97A9661
C97A9663
C97A9666
C97A9669
C97A9671
C97A9672
C97A9675
C97A9681
C97A9683
C97A9698
C97A9704
C97A9715
C97A9728
C97A9737
C97A9742
C97A9747
C97A9751
C97A9759
C97A9776
C97A9784
C97A9800
C97A9803
C97A9805
C97A9810
C97A9811
C97A9815
C97A9817
C97A9822
C97A9826
C97A9832
C97A9834
C97A9835
C97A9838
C97A9843
C97A9848
C97A9849
C97A9850
C97A9853
C97A9858
C97A9873
C97A9874
C97A9875
C97A9878
C97A9881
C97A9884
C97A9902
C97A9920
C97A9922
C97A9925
C97A9926
C97A9929
C97A9931
C97A9932
C97A9936
C97A9948
C97A9953
C97A9957
C97A9960
C97A9986
C97A9989
C97A9994
C97A9995
C97A9997
IMG_6272
IMG_6273
IMG_6281
IMG_6284
IMG_6289
IMG_6291
IMG_6298
IMG_6303
IMG_6316
IMG_6321
IMG_6329
IMG_6334
IMG_6339

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครก่อตั้งมาครบ ๑๒๗ ปี เมื่อวันที่ ๒๔ - ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระเทพสุเมธี (แสวง) อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยได้รับเกียรติจาก ศ.กิตติคุณอำไพ สุจริตกุล และคณะ มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย และฝึกปฏิบัติธรรมตามแนวมหาสติปฎิฐาน ๔ ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรทุกท่านที่มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม และขออนุโมทนาบุญกับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านในการเข้าร่วมอบรมการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ครับ #อบรมปฏิบัติธรรม #สำนักศิลปะและวัฒนธรรม #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร