เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงานชุมชนร่วมใจ เชิดชูวัฒนธรรมไทย ลอยกระทงที่ มสธ. ครั้งที่ ๑๒

Gallery:
C97A1152
C97A1164
C97A1165
C97A1227
C97A1242
C97A1250
C97A1284
C97A1319
C97A1320
C97A1349
C97A1351
C97A1353
C97A1354
C97A1371
C97A1375
C97A1402
C97A1409
C97A1412
C97A1416
C97A1421
C97A1424
C97A1428
C97A1436
C97A1438
C97A1444
C97A1455
C97A1505
C97A1520
C97A1526
C97A1531
C97A1532
C97A1533
C97A1558
C97A1570
C97A1616
C97A1631
C97A1687
C97A1724
C97A1743
C97A1757
C97A1779
C97A1791
C97A1798
C97A1801
C97A1870
C97A1881
C97A1898
C97A1903
C97A2059
C97A2065
C97A2102
C97A2103
C97A2106
C97A2126
C97A2129
C97A2135
C97A2146
C97A2152
C97A2156
C97A2158
C97A2161
C97A2167
C97A2171
C97A2175
C97A2179
C97A2182
C97A2186
C97A2196
C97A2201
C97A2204
C97A2213
C97A2221
C97A2233
C97A2238
C97A2273

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงานชุมชนร่วมใจ เชิดชูวัฒนธรรมไทย ลอยกระทงที่ มสธ. ครั้งที่ ๑๒ เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม และเปิดโอกาสให้ชุมชน และประชาชนทั่วไปได้เข้า่รวมโครงการ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พรรณพัชร์ เกษยูร อาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลนางนพมาศ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ครับ #ลอยกระทงที่มสธ #สำนักศิลปะและวัฒนธรรม #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร