อบรมองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม

Gallery:
C97A2320
C97A2330
C97A2332
C97A2337
C97A2344
C97A2356
C97A2360
C97A2368
C97A2370
C97A2372
C97A2377
C97A2378
C97A2381
C97A2383
C97A2385
C97A2387
C97A2394
C97A2395
C97A2398
C97A2400
C97A2403
C97A2406
C97A2413
C97A2423
C97A2431
C97A2434
C97A2438
C97A2440
C97A2448
C97A2455
C97A2464
C97A2470
C97A2474
C97A2477
C97A2482
C97A2485
C97A2487
C97A2490
C97A2492
C97A2495
C97A2497
C97A2499
C97A2500
C97A2502
C97A2506
C97A2508
C97A2514
C97A2515
C97A2518
C97A2524
C97A2525
C97A2527
C97A2531
C97A2537
C97A2538
C97A2543
C97A2545
C97A2546
C97A2551
C97A2555
C97A2559
C97A2562
C97A2568
C97A2575
C97A2583
C97A2608
C97A2611
C97A2613
C97A2617
C97A2618
C97A2622
C97A2623
C97A2636
C97A2641
C97A2642
C97A2668
C97A2682
C97A2683
C97A2689
C97A2694
C97A2699
C97A2703
C97A2717
C97A2727
C97A2733
C97A2735
C97A2741
C97A2744
C97A2747
C97A2752
C97A2768
C97A2778
C97A2786
C97A2789
C97A2814
C97A2818
C97A2823
C97A2828
C97A2835
C97A2840
C97A2857
C97A2858
C97A2863
C97A2867
C97A2873
C97A2877
C97A2880
C97A2885
C97A2892
C97A2907
C97A2912
C97A2915
C97A2975
C97A2979
C97A2981
C97A2982
C97A2986
C97A2992
C97A2994
C97A2998
C97A3001
C97A3008
C97A3030
C97A3031
C97A3037
C97A3039
C97A3042
C97A3043
C97A3047
C97A3049
C97A3051
C97A3054
C97A3097
C97A3101
C97A3133
C97A3134
C97A3138
C97A3143
C97A3167
C97A3171
C97A3180
C97A3191
C97A3196
C97A3204
C97A3206
C97A3244
C97A3253
C97A3256
C97A3264
C97A3295
C97A3300
C97A3339
C97A3340
C97A3343
C97A3347
C97A3351
C97A3352
C97A3366
C97A3369
C97A3371
C97A3386
C97A3387
C97A3397
C97A3400
C97A3401
C97A3402
C97A3407
C97A3409
C97A3412
C97A3414
C97A3415
C97A3421
C97A3423
C97A3431
C97A3432
C97A3434
C97A3435
C97A3438
C97A3450
C97A3452
C97A3455
C97A3459
C97A3462
C97A3464
C97A3467
C97A3469
C97A3472
C97A3477
C97A3482
C97A3483
C97A3488
C97A3490
C97A3495
C97A3496
C97A3499
C97A3506
C97A3507
C97A3509
C97A3510
C97A3511
C97A3513
C97A3526
C97A3546
C97A3548
C97A3551
C97A3556
C97A3568
C97A3572
C97A3578
C97A3594
C97A3596
C97A3599
C97A3604
C97A3608
C97A3610
C97A3613
C97A3615
C97A3617
C97A3618
C97A3623
C97A3629
C97A3631
C97A3633
C97A3636
C97A3642
C97A3647
C97A3650
C97A3653
C97A3662
C97A3665
C97A3668
C97A3670
C97A3671
C97A3673
C97A3685
C97A3695
C97A3716
C97A3723
C97A3735
C97A3749
C97A3753
C97A3756
C97A3760

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรมการสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม และจัดประชุมวิชาการในระดับภูมิภาค หัวข้อเรื่อง "การเพิ่มศักยภาพ ประสบการณ์ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม" โดยคณะวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม นำโดย รศ.ดร.ทรงคุณ จันทจร อาจารย์ลัดดา ตั้งสุภาชัย และอาจารย์อนุรัตน์ แพนสกุล โดยมีคณะผู้บริหาร เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และจังหวัดนครนายก ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรทุกท่านที่มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม และขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ครับ