ารบริหารงาน และการประกันคุณภาพการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา

โครงการอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ - การบริหารงาน และการประกันคุณภาพการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ เดอะวินเทจ โฮเต็ล เขาใหญ่