กิจกรรมสงกรานต์เย็นใจ ภูมิปัญญาผู้สูงวัย พัฒนาสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียน ใ

กิจกรรมสงกรานต์เย็นใจ ภูมิปัญญาผู้สูงวัย พัฒนาสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ ๙ เม.ย. ๒๕๕๘ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕