งานปาฐกถาและเสวนา เรื่อง"ศิลปะไทยประเพณี...มนตราแห่งศรัทธา" วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม Auditorium พิพิิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย