ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๔ วันอังคารที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมกิจรัตน์ภร ๑