ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมกิจรัตน์ภร ๑