สัมมนาเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือและการเผยแพร่วัฒนธรรมสัญจร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือและการเผยแพร่วัฒนธรรมสัญจร ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่บุคลากรภายนอก ซึ่งถือว่าเป็นพันธกิจด้านหนึ่งของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอขอบพระคุณเครือข่ายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอขอบคุณครับ